Kullanıcı Güvenliği
 

NETFA KURUMSAL YÖNETİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 
1.   Veri Sorumlusu
        6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu sıfatıyla Netfa Kurumsal Yönetim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) tarafından, aşağıda açıklandığı çerçevede kullanılmak, kaydedilmek, saklanmak, güncellenmek, aktarılmak ve sınıflandırılmak suretiyle işlenecektir.  
2.   İşlenen Kişisel Veriler ile Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
        Bu metnin hedef kitlesi, Şirketimiz çalışanları veya Şirketimize iş başvurusu yapmış olan çalışan adayları dışındaki, Şirketimiz tarafından kişisel verileri işlenen tüm gerçek kişilerdir.
        Veri sorumlusu sıfatıyla işlenen kişisel veriler; Adı - Soyadı, T.C. kimlik numarası, Vergi Dairesi-Numarası, Cinsiyet, Adres, Telefon-Fax Numarası, E-Posta Adresi, Fiziksel Mekan/Güvenlik Görüntü Kaydı, Çağrı merkezi/Hizmet Kalitesi Ses Kaydı, Banka Hesap Bilgileri, İmza.
 
Kişisel Veriler Aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir:
a)      Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,
b)      İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Çağrı Merkezi ve İnternet Sayfalarının Kullanılması,
c)      Satış ve Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi,
d)      Sunulan Ürün ve Hizmetlerin beğeni ve ihtiyaçlara göre belirlenmesi için müşteri profilleme ve analiz faaliyetlerinin yürütülmesi,
e)      Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi,
f)       Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,
g)      Hukuksal İşlemlerinin Yürütülmesi,
h)      Şirketimizin kullanımda olan lokasyonlarının fiziksel güvenliğinin ve denetiminin sağlanması.
 
3.   İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
       Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında gerçek ve tüzel kişilere; şirket ortaklarına, kanunen yetkili kamu kurumlarına, veri saklama firmalarına ve ilgili mevzuatın izin verdiği ölçüde, ürün ve hizmet kalitesinin artırılması amaçlı gerekli anket, analiz vb. çalışmalar için üçüncü kişilere aktarılarak yurtiçinde ve/veya yurtdışında işlenebilecektir.
4.   Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
      Kişisel verileriniz şirket merkez ve diğer lokasyonlarında şirket personeli,  her türlü mevzuat ve sözleşme dahilinde işlem yapılan gerçek ve tüzel kişiler, internet sitemiz ve mobil uygulamamız, çağrı merkezlerimiz, sosyal medya hesaplarımız gibi mecralardan otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanacaktır.
        Toplanan kişisel verileriniz, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında, bu metnin (2) ve (3) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
 
5.   Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları
    Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahibi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:
  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
·         Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.
6.   Veri Sahipleri Tarafından Hakların Kullanılması
       Şirket, Kanun’da öngörülmüş sınırlar çerçevesinde söz konusu hakları kullanmak isteyen veri sahiplerine, yine Kanun’da öngörülen şekilde azami otuz (30) gün içerisinde cevap vermektedir. Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.
         Veri sahibi başvuruları kural olarak ücretsiz olarak işleme alınmakla birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen ücret tarifesi üzerinden ücretlendirme yapılabilecektir.
        Şirket, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.
 
7.   Veri Sorumlusunun Kimliği
 
Ünvanı                 : Netfa Kurumsal Yönetim Hizmetleri San. Ve Tic. A.Ş.
Mersis No            : 0630038665500013
İnternet Adresi  : www.netfa.com.tr
Telefon No          : 0850 888 00 61
Adres                    : 100. Yıl Mah. Veysel Karani Cd. No:112 A Bağcılar / İSTANBUL
E Posta Adresi    : [email protected]
Kep Adresi           : [email protected]